Inicio

Sede Electrónica

Sede e

Contacto

Mail alcalde Concello de Riotorto

Calendario

«  
  »
L M M X V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE PERSOAL

 


ANUNCIO


CONTRATACIÓN DE PERSOAL


 O Concello de Riotorto vai contratar 1 persoa para ocupar un posto de AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO.


 A modalidade de contratación será de obra ou servizo e a tempo completo.


 Os requisitos para poder participar nesta convocatoria son os seguintes:  1. Estar en posesión do título, diploma ou certificado de AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO.

  2. Ser español ou nacional dun dos Estados da Unión Europea ou nacional de calquera dos Estados ós que lles sexa aplicable o dereito á libre circulación de traballo.

  3. Ser maior de 18 anos.

  4. Non padecer enfermidade ou defecto físico que lle impida o normal desempeño do posto de traballo.

  5. Non ter sido separado do servicio de calquera Administración Pública mediante expediente disciplinario ou sentenza firme.

  6. Non haber sido despedido por este Concello.

 As bases están publicadas na páxina web do Concello www.concelloderiotorto.org (Concello/ Documentación on-line/ normativa municipal).


 Aquelas persoas que desexen participar neste proceso selectivo deberán presentar solicitude no rexistro do Concello de Riotorto no prazo de 10 días hábiles a contar dende a publicación deste anuncio no periódico “El Progreso” e no Taboleiro de Anuncios.


Para calquera información sobre proceso de selección, características das prazas, etc... poden poñerse en contacto co Concello de Riotorto.


Riotorto, 16 de Marzo de 2010.


O Alcalde, 


Fdo: Federico Xosé Gutiérrez Estoa.

Tablón Municipal

AGLOMERADO DE PISTAS EN ALDURFE, VILASECA E SANTALLA
https://www.facebook.com/888914634512979/photos/a.899211493483293.107374...